Deep Dive Into Polarity & Attraction

23 nov 2019 kl. 14:00 - 22:00

København K, København

På denne workshop vil vi dykke ned i polariteten og seksualitetens krinkelkroge. Hvordan skaber man tiltrækning? Hvordan skaber man gnist? Er polaritet blot hormonel tiltrækning imellem mennesker, eller er der meget mere i det?

Workshoppen tager udgangspunkt i, at seksuel gnist kommer af tiltrækning imellem modsætninger. Vi kommer til at lege med forskellige former for modsætninger, f.eks. stihed/bevægelse, styring/hengivelse, dominans/underkastelse, exhibitionisme/voyeurisme, etc. Målet er at kende dine egne preferencer, muligheder og behov på dette landkort bedre og vide, hvordan du kan skabe gnist og tiltrækning med disse værktøjer.

For at deltage på workshoppen anbefaler vi, at du har deltaget på en af vores fredags workshops eller, at du tager fredag aften d. 22/11 og lørdag d.23/11 samlet, da disse to workshops vil hænge sammen. 

OM POLARITY IN PRACTICE:

Polarity in Practice er for dig, der ønsker at kultivere, udforske og lege med polaritet og intimitet i et trygt og guidet rum sammen med andre. Sammen går vi på opdagelse i de muligheder for healing og tiltrækning, der opstår, når vi kultiverer polaritet og intimitet mellem de maskuline og feminine poler.

Begreberne ”maskulin/feminin” bruger vi, som udtryk for to forskellige energetiske poler, der naturligt tiltrækker hinanden. Dette er ikke kønsbestemt, da alle rummer både maskulin og feminin energi. Det er mere tilstande, vi kan lære at styrke og gå ind og ud af for at skabe gnist og nærvær i en relation. Derfor er vi heller ikke så interesserede i den biologiske opdeling mellem mand og kvinde, som vi er optaget af, hvordan vi kan få energierne til at flyde imellem os. 

Vi laver øvelser i grupper og par, hvor vi udforsker kontakt, nærvær og hengivelse. Hermed er der mulighed for at blive klogere på de reaktioner, grænser, ønsker og behov, som vi har i relationer til andre mennesker. På mange måder er Polarity in Practice en relationsskole.

Der er nogle simple i vores workshops: Ingen nøgenhed, ingen kys og ingen berøring af intime kropsdele. Alt sker i fuld respekt for de andre deltagere i rummet. Vi bruger hinanden til at komme dybere ind i intimitetens og tiltrækningens mysterium, og vi lærer at navigere bevidst i det. Det forudsætter en grundlæggende respekt og et åbent sind.

Velkommen
Jakob Kaergaard & Rikke Libak

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Tid & dato:

Fredag 22/11, kl. 19-22:30 (optional)
Lørdag d. 23/11 kl. 14 – 22

Sted: Et unikt ”Secret spot” i Kbh K, som bliver oplyst et par dage før eventet.

Pris: 1000 kr. for lørdag, inklusive middag, 1200 kr.  for fredag aften + lørdag 

Medbring:

Vandflaske, ekstra t-shirt mm og evt. frokost ( - det er dog muligt at købe mad lige i nærheden) 

Kontakt for yderligere info….


OM RIKKE & JAKOB

Jakob har specialiseret sig i at lave coaching og kurser i personlig udvikling for mænd. Han kører både korte og længere kursusforløb for mænd i alt fra seksualitet, parforhold, maskulinitet, og retning og mening i livet. Han har udviklet og faciliteret Vital Force Sexual Mastery kurset et halvt hundrede gange, hvor mænd lærer de essentielle teknikker til at mestre deres seksuelle energi. Jakob har en kandidat i filosofi og historie og har beskæftiget sig med meditation, yoga, kampsport, tantra, coaching og mandegrupper i de seneste 15 år, bl.a. via flere workshops med David Deida. www.vitalunit.dk

Rikke underviser til dagligt i free form/conscious dance, både som drop-in klasser, workshops, retreats og gatherings i Norden. Rikke har i mere end 15 år været nysgerrig på polaritet imellem det maskuline og det feminine. Hun har ligeså længe været aktiv i forskellige tantriske og David Deida-inspirerede kvindegrupper, samt deltaget på flere længerevarende retreats med David Deida. Rikke er uddannet sygeplejerske og mindfulness instruktør (MBSR) og har arbejdet med stressforskning i flere år. Privat har hun været i fast parforhold i 26 år.


---------------------------------

ENGLISH DESCRIPTION:

In this workshop we will dive into the nooks and crannies of polarity. How do we create attraction? Is polarity just hormonal chemistry between people, or is there more to it?

We work from the basis that sexual attraction arises between strong opposites. We will explore and play with different kinds of opposites, such as stillness/movement, guidence/surrendering, dominance/submission, exhibitionisme/voyeurism, etc. The aim is to get to know your own preferences, desires and needs on this map, and learn to create spark and attraction with these tools.

To participate in the workshop we recommend that you have participated in one of our Friday workshops or that you take Friday evening 22/11 and Saturday 23/11 together.


ABOUT POLARITY IN PRACTICE:

Polarity in Practice is for those who want to cultivate, explore and play with polarity and intimacy in a safe and guided room together with others. Together we explore the possibilities of attraction and healing that arise when we cultivate polarity and intimacy between the masculine and feminine poles. 

The terms "masculine / feminine" we use as expressions of two different energetic poles that naturally attract each other. This is not gender-based, since everyone contains masculine and feminine energy. Rather, they are ‘modes of being’ which we can learn to strengthen in order to create spark and presence in a relationship. Therefore, we are not so interested in the biological division between man and woman, as we are concerned with how we can make the energies flow between us. 

We will do exercises in groups and couples where we explore contact, presence and devotion. This allows us to become more aware of the reactions, limits, wishes and needs we have in relationships with other people. In many ways, Polarity in Practice is a relationship school. 

There are some simple rules for the workshop: No nudity, no kisses and no touch of intimate body parts. Everything should be done in full respect of the other participants in the room. We use each other to get deeper into the mystery of intimacy and attraction, learning to navigate it consciously. This requires a fundamental respect and an open mind. 


PRACTICAL INFORMATION:

Date & time:

Friday 22/11, kl. 19-22:30 (optional)
Saturday d. 23/11 kl. 14 - 22

Place: 

A unique secret location in Copenhagen K, which will be revealed a few days prior to the event.

Price: 

1000 kr. for Saturday, including dinner.
1200 kr.  for both Friday & Saturday

Bring:

Waterbottle, an extra t-shirt and lunch (or you can buy lunch close by)

Please contact us for further information.


ABOUT RIKKE & JAKOB

Jakob specializes in coaching and courses in personal development for men. He runs both short and longer courses for men ranging from sexuality, relationships, masculinity, and direction and purpose in life. He has developed and facilitated the Vital Force Sexual Mastery course over 50 times, where men learn the essential techniques to master their sexual energy. Jakob has a Master’s Degree in philosophy and history and has worked with meditation, yoga, martial arts, tantra, coaching and men's groups in the past 15 years, including through several workshops with David Deida. www.vitalunit.dk

Rikke teaches daily in free form / conscious dance, both as drop-in classes and as longer workshops. Rikke has been curious about polarity between the masculine and the feminine for over 15 years. She has been active in various tantric and David Deida-inspired women's groups, and she has participated in several long-term retreats with David Deida. Rikke is an educated nurse and mindfulness instructor (MBSR) and has worked with stress research for several years. Privately, she is a mother of two and has been in a relationship for 25 years.