Eget Værelse // G((o))ng Tomorrow

09 nov 2019 kl. 15:00 - 19:00

Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København

G((o))ng Tomorrow og Copenhagen Contemporary inviterer til eftermiddagsmatiné med et af Københavns mest interessante musik- og kunstnerkollektiver netop nu, Eget Værelse. Oplev fri improvisation, video- og lydkunst, afro-pop, dans- og en hel del derimellem. Altsammen imens solen går ned over Refshaleøen.

Eget Værelse udspringer af det anmelderroste band Selvhenter, og denne eftermiddag vil medlemmerne, Anja Jacobsen, Jaleh Negari, Sonja LaBianca og Maria Bertel hver især optræde i eget navn med helt nye værker.

(english below)

Billetpris: 80 kr. inkl. gebyr
Dørene åbner kl. 14:00
————————
Frk. Jacobsen
Som Frk. Jacobsen finder musiker og komponist Anja Jacobsen inspiration i pop fra hele verden og skaber et musikalsk felt, der berører avantgarde, minimalisme, afro-pop og fri improvisation med et finurligt tekstunivers, der bevæger sig mellem jordbundne hverdagssituationer og kosmiske abstraktioner. 

I september 2018 udkom debutalbummet ‘Thin Dry Sticks’, hvor et fiktivt persongalleri bliver foldet ud i teksterne. Til G((o))ng Tomorrow skriver Anja Jacobsen nye sange, bl.a. til nogle af de karakterer, man møder på albummet.

- Replikkerne kommer op på væggen, ligesom de gør i operaen. Nogle gange vil der også være regibemærkninger, som ikke bliver sunget, så man kan følge med i et form for narrativ, imens man lytter til musikken, fortæller hun.

Ved koncerten bakkes hun op af Lars Bech Pilgaard, guitar, Lil Lacy, keyboard og kor, og Nicolaj Kaas Claesson, bas. Tidligere i år modtog Anja Jacobsen de danske musikkritikeres pris, Steppeulven, for Årets Musiker.

Sonja LaBianca
Sammen med musiker og kunstner Heine Thorhauge Mathiasen uropfører saxofonist Sonja LaBianca video-, tekst-, og lydkunstværket ‘Reprise III’ som optakt til snarlig udgivelse af deres kommende duoalbum.
Musikken er fundamentet for værket og består af en 13 minutter lang improvisation over et loop i konstant, men minimal klanglig udvikling - under fastholdt intensitet.

- Det fungerer i sig selv, men det er et ret åbent stykke musik, så vi tænkte, at det kunne være interessant at invitere nogen til at respondere på musikken gennem andre medier. Vi har inviteret fire billedkunstnere, og de samarbejder to og to om at udarbejde tekst og video til musikken, siger Sonja LaBianca. 

Ideen er at undersøge det billeddannende element i musikken og det musikalske element i sproget. De to forskellige variationer af video og tekst understøtter gentagelsen/loopet i musikken; deraf titlen Reprise. Helt konkret bliver ‘Reprise III’ opført i to variationer som videoprojektioner med tilhørende tekst og musik.

Sonja LaBianca har optrådt i talrige musikalske konstellationer, ligesom hun har komponeret musik til bl.a. video- og installationskunstværker. I 2017 udgav hun sit første album ‘About Room, Room to Be, Rooms’, og samme år modtog hun en DMA Jazz som Årets nye danske jazznavn. Året efter kårede de danske musikkritikere hende til Årets Musiker ved prisuddelingen Steppeulven.

Jaleh Negari / MESHES
Trommeslager Jaleh Negari er kendt fra bandsene Selvhenter og Pinkunoizu, og i 2016 debuterede hun som solokunstner med med det anmelderroste album ’Arch Waves’. Hun gæster G((o))ng Tomorrow med performancegruppen MESHES, som foruden Negari selv består af trommeslager Felia Gram-Hanssen og dansere/koregrafer Lea Vendelbo og Stine Frandsen.

I de sidste par år har gruppens arbejde kredset omkring begrebet oversættelse; oversættelse fra trommer til dans og fra dans til trommer - ofte med improvisationens teknikker som metode til udvikling og performance. De fire præsenterer et helt nyt værk på G((o))ng Tomorrow. Det gennemgående tema er sammenhængen mellem lyd, rum og bevægelse – undersøgt gennem tre forskellige komplementerende former: cirkulær lyd (det uendelige, det kontinuerlige konstante), poses (punkter og prikker, stationær stakato) og flocking (frit flow, det organisk dynamiske, det fælles foranderlige)

- MESHES er på sin vis et lille kollektiv inden for Eget Værelse. Den røde tråd i er det tværæstetiske samarbejde mellem vores forskellige baggrunde i billedkunst, dans, koreografi, musik og komposition, fortæller Negari.

- Jeg kommer ud af en musik- og bandtradition, og det er første gang, jeg kontinuerligt og over længere tid arbejder sammen med folk fra andre baggrunde. Man arbejder på tværs af arbejdskulturer og møder andre dogmer og prioriteringer. Særligt det sproglige aspekt er konfronterende og inspirerende i en sådan konstellation. Der er så meget indforstået snak, som pludselig slet ikke er så indforstået, og som skal forklares og dermed kigges på igen. Hvad betyder klang egentlig for en danser? Derfor bliver vores undersøgelser og fokus også tit meget grundlæggende, fordi vi søger ind til en ny fælles forståelse, ind til en kerne.

Maria Bertel
Hvad end det er i samarbejderne Bad Astma, Gud er Kvinde eller som solist i Ymers Pizza er trombonist Maria Bertel kendt for at udfordre den gængse opfattelse af trækbasunen som instrument. Hun bevæger sig i mellem improvisation og repetition i forvrængede overtonekompositioner, samt intense, percussive fragmenter.
Sammen med den franske guitarist Nina Garcia og den konceptuelle kunstner og skribent Tobias R. Kirstein fremfører hun værket ‘Mediale Musik’. Som i en spiritistisk seance vil de sammen og hver for sig fungere som oversættende medier for de signaler, de hver især opfanger i rummet. 

- Konceptet er udviklet specielt til denne eftermiddag på G((o))ng Tomorrow, fortæller Maria Bertel

G((o))ng Tomorrow
Årlig festival for ny, eksperimenterende musik og lydkunst. Løber fra 1.-9. november 2019 og præsenterer koncerter og tværfaglige samarbejder mellem danske såvel som internationale kunstnere. G((o))ng Tomorrow arrangeres af Snyk.

Copenhagen Contemporary
Copenhagen Contemporary (CC) er Københavns internationale kunstcenter, der viser installationskunst skabt af samtidskunstens verdensstjerner og nye talenter. CC har til huse i den prægtige gamle B&W-svejsehal, der med sine i alt 7.000 m2 smukke industrihaller har pladsen til at udstille de teknisk og pladskrævende formater, som mange samtidskunstnere arbejder i: Store totalinstallationer, performancekunst og monumentale videoværker. Det er kunst, man ofte kan gå ind i og sanse med hele kroppen.
-----------

ENGLISH:
G((o))ng Tomorrow and Copenhagen Contemporary invite you to an afternoon matinee with one of Copenhagen's most interesting music and artist collectives, Eget Værelse (A Room of One’s Own). Experience free improvisation, video and sound art, afro-pop, dance performances and a whole lot in between.

Eget Værelse originates from the critically acclaimed band Selvhenter, and this afternoon, members Anja Jacobsen, Jaleh Negari, Sonja LaBianca and Maria Bertel will each perform in their own name with brand new works.

Frk. Jacobsen
In Frk. Jacobsen, musician and composer Anja Jacobsen draws inspiration from pop music from all over the world and creates a field of musical tensions that touches upon avant-garde, minimalism, afro-pop and free improvisation with a quirky textual universe thatmoves between earthbound realistic settings and cosmic abstractions. 

In September 2019 she released her debut album ‘Thin Dry Sticks’ where a fictional gallery of characters is introduced in the lyrics. For G((o))ng Tomorrow, Anja Jacobsen writes new songs for some of the characters from the album. - The lines will be visible on the wall, like in the opera. Sometimes there will be lines not sung, so you can follow some sort of narrative while listening to the music, Anja Jacobsen says.

She will be joined on stage by Lars Bech Piilgaard, guitar, Lil Lacy, keyboard and backing vocals, and Nicolaj Kaas Claesson, bass.Earlier this year Anja Jacobsen was awarded with the Danish music critic’s prize, Steppeulven, for Musician of the Year.

Sonja LaBianca
Together with guitarist and artist Heine Thorhauge Mathiasen, saxophonist Sonja LaBianca will premiere the video-, lyrical- and audio work ‘Reprise III’ as a prelude to their upcoming collaborative album.
The music is the foundation of the work and consists of a 13 minute long improvisation over a loop in constant, yet minimal sonic development - with maintained intensity.

- It works on its own, but it is a rather open piece of music, so we thought it might be interesting to invite someone to respond to the music through different media. We have invited four visual artists and they are working together in pairs creating text and video for the music, says Sonja LaBianca.

The idea is to investigate the imaging element of the music and the musical element of the language. The two different variations of video and text support the repetition / loop of the music; hence the title Reprise. Specifically, 'Reprise III' is performed in two variations as video projections with accompanying text and music.

Sonja LaBianca has appeared in numerous musical constellations, and she has composed music for video and installation artworks. In 2017 she released her debut album 'About Room, Room to Be, Rooms', and the same year she received a DMA Jazz as the New Danish Jazz Name of the Year. The following year, the Danish music critics awarded her the Musician of the Year at the awards ceremony Steppeulven.

Jaleh Negari / MESHES
Drummer Jaleh Negari is known from the bands Selvhenter and Pinkynoizu, and in 2016 she debuted as a solo artist with the critically acclaimed album ‘Arch Waves’. At G((o))ng Tomorrow will be joined by the performance group MESHES, which in addition to Negari consists of drummer Felia Gram-Hanssen and dancers / choreographers Lea Vendelbo and Stine Frandsen.

For the past few years, the group's work has revolved around the concept of translation; translation from drums to dance and from dance to drums. The four will premiere a new piece on the G((o))ng Tomorrow. The overall theme is the connection between sound, space and movement - explored through three different complementary forms: circular sound, poses and flocking.

- MESHES is in its own way a small collective within Eget Værelse. The overarching theme is the cross-aesthetic collaboration between our different backgrounds in visual arts, dance, choreography, music and composition, Negari says.
- I come from a music and band tradition, and this is the first time that I have been working continuously with people from other artistic backgrounds. You work across cultures and meet new dogmas and priorities. The linguistic aspect in particular is confrontational and inspirational in such a constellation. All of the consensual talk isn’t that consensual all of a sudden, and it has to be explained and thus looked at again. Therefore, our research and focus also often become very basic, because we search for a new common understanding.

Maria Bertel
Whatever it is in the collaborations Bad Astma, Gud er Kvinde or as a soloist in Ymers Pizza, trombonist Maria Bertel is known for challenging the prevailing conception of the trombone as an instrument. She moves in between improvisation and repetition in distorted harmonic compositions, as well as intense, percussive fragments.

Together with the French guitarist Nina Garcia and the conceptual artist and writer Tobias R. Kirstein, she performs the work 'Mediale Musik'. As in a spiritistic scene, together and individually they will act as translating media for the signals they each receive in the room.

The concept is developed specifically for this event on G((o))ng Tomorrow, Maria Bertel adds. 

G((o))ng Tomorrow
Annual festival for new, experimental music and sound art. Runs from 1-9 November 2019 and presents concerts and interdisciplinary collaborations between Danish as well as international artists. G((o))ng Tomorrow is organized by Snyk.

Copenhagen Contemporary
Copenhagen Contemporary (CC) is Copenhagen’s international art center showing installation art created by world stars and new emerging talents. CC occupies the magnificent former B&W welding hall offering a total of 7,000 m2 of beautiful industrial halls with plenty of space to show the technical and large formats in which many contemporary artists work: total installations, performance art, and monumental video works. Art that can often be entered and sensed with the whole body.