Event aflyst

Polarity In Practise 27. marts

DKK 300,00 - DKK 600,00

Sted

Dato

27 mar 2020 kl. 19:00 - 22:30

Beskrivelse

Polarity in Practice er for dig, der ønsker at kultivere, udforske og lege med polaritet og intimitet i et trygt og guidet rum sammen med andre. Sammen går vi på opdagelse i de muligheder for healing og tiltrækning, der opstår, når vi kultiverer polaritet og intimitet mellem de maskuline og feminine poler.

Begreberne ”maskulin/feminin” bruger vi, som udtryk for to forskellige energetiske poler, der naturligt tiltrækker hinanden. Dette er ikke kønsbestemt, da alle rummer både maskulin og feminin energi. Det er mere tilstande, vi kan lære at styrke og gå ind og ud af for at skabe gnist og nærvær i en relation. Derfor er vi heller ikke så interesserede i den biologiske opdeling mellem mand og kvinde, som vi er optaget af, hvordan vi kan få energierne til at flyde imellem os.

Vi laver øvelser i grupper og par, hvor vi udforsker kontakt, nærvær og hengivelse. Hermed er der mulighed for at blive klogere på de reaktioner, grænser, ønsker og behov, som vi har i relationer til andre mennesker. På mange måder er Polarity in Practise en relationsskole.

Hver aften vil have forskellige temaer med enkelte grundelementer, som går igen fra gang til gang. Øvelser med bevægelse, berøring, grænser og øjenkontakt vil indlede hver aften. Disse øvelser har en betydning og værdi i sig selv, og samtidig har de til formål at bringe os derhen, hvor vi er klar til at gå dybere med de efterfølgende øvelser.

Vi er dedikerede til at gøre hver aften til en unik, sjovt og lærende oplevelse, og hver aften har sit eget program og forløb. Derfor er Polarity In Practice både for jer, der ikke har være med før, og som måske for første gang vil prøve at udforske polaritet i en workshop-setting, og for jer, som vi har øvet os med før.

Du kan komme alene, eller du kan komme med en partner. Hvis du kommer alene, vil du få mulighed for at træne det at skabe intimitet og polaritet i en tæt relation med forskellige mennesker. Hvis du kommer med din partner, kan I lave de forskellige parøvelser sammen. Målet er, at vi alle bliver bedre til at skabe polaritet og intimitet i vores eget liv med dem, vi ønsker.

Der er nogle simple regler for workshoppen: Ingen nøgenhed, ingen kys og ingen berøring af intime kropsdele. Alt sker i fuld respekt for de andre deltagere i rummet. Vi bruger hinanden til at komme dybere ind i intimitetens og tiltrækningens mysterium, og vi lærer at navigere bevidst i det. Det forudsætter en grundlæggende respekt og et åbent sind.

OBS: Hvis der er ikke dansk-talende deltagere på dette event, vil det blive afholdt på et letforståeligt engelsk.

Velkommen!

Jakob Kærgaard & Rikke Libak

PRAKTISK:

Dato og tid: Fredag, 27. marts, kl 19:00-22:30
Sted: Soulhouse, hørsholmgade 20, 2200 København N
Pris: 300 / 600 kr. - Single/par

Billetten gælder til denne workshop og kan således IKKE refunderes eller byttes til fremtidige Polarity in Practice workshops. Du er altid velkommen til at sælge din billet videre, husk dog at give os besked.

KOM GERNE SENEST kl. 18:45, så vi er klar til at starte kl. 19:00. Dørene lukker og låses kl 19!

Hav tøj på som er til at bevæge sig i.

OM UNDERVISERNE:

Jakob har specialiseret sig i at lave coaching og kurser i personlig udvikling for mænd. Han kører både korte og længere kursusforløb for mænd i alt fra seksualitet, parforhold, maskulinitet, og retning og mening i livet. Han har udviklet og faciliteret Vital Force Sexual Mastery kurset et halvt hundrede gange, hvor mænd lærer de essentielle teknikker til at mestre deres seksuelle energi. Jakob har en kandidat i filosofi og historie og har beskæftiget sig med meditation, yoga, kampsport, tantra, coaching og mandegrupper i de seneste 15 år, bl.a. via flere workshops med David Deida. www.vitalunit.dk

Rikke underviser til dagligt i free form/conscious dance, både som drop-in klasser og som længere workshops. Rikke har i mere end 15 år været nysgerrig på polaritet imellem det maskuline og det feminine. Hun har ligeså længe været aktiv i forskellige tantriske og David Deida-inspirerede kvindegrupper, samt deltaget på flere længerevarende retreates med David Deida. Rikke er uddannet sygeplejerske og mindfulness instruktør (MBSR) og har arbejdet med stressforskning i flere år. Privat har hun været i fast parforhold i 27 år.

-----------------------------------------

ENGLISH DESCRIPTION

Polarity in Practice is for those who want to cultivate, explore and play with polarity and intimacy in a safe and guided room together with others. Together we explore the possibilities of attraction and healing that arise when we cultivate polarity and intimacy between the masculine and feminine poles. 

The terms "masculine / feminine" we use as expressions of two different energetic poles that naturally attract each other. This is not gender-based, since everyone contains masculine and feminine energy. Rather, they are ‘modes of being’ which we can learn to strengthen in order to create spark and presence in a relationship. Therefore, we are not so interested in the biological division between man and woman, as we are concerned with how we can make the energies flow between us. 

We will do exercises in groups and couples where we explore contact, presence and devotion. This allows us to become more aware of the reactions, limits, wishes and needs we have in relationships with other people. In many ways, Polarity in Practice is a relationship school. 

Each evening will contain both something new as well as recurring elements from workshop to workshop. Exercises with movement, touch, limits and eye contact will begin every evening. These exercises have a purpose and value in themselves, and at the same time they aim to bring us to the point where we are ready to go into the subsequent exercises. 

We are dedicated to making each evening a unique, fun and learning experience, and each evening has its own program and course. Therefore, Polarity In Practice is both for those who have not been with us before, and for those who may for the first time wish to explore polarity in a workshop setting.

You can come alone or you can come with a partner. If you come alone, you will have the opportunity to practise creating intimacy and polarity in close relationships with different people. We aim towards more or less equal distribution between men and women. If you come with your partner, you can do the various couple exercises together. The goal is that we all get better at creating polarity and intimacy in our own lives with whom we want. 

There are some simple rules for the workshop: No nudity, no kisses and no touch of intimate body parts. Everything should be done in full respect of the other participants in the room. We use each other to get deeper into the mystery of intimacy and attraction, learning to navigate it consciously. This requires a fundamental respect and an open mind. 

Welcome 
Jakob Kaergaard & Rikke Libak 

PRACTICAL DETAILS:

Date & time: Friday, March 27th, 19:00-22:30
Location: Soulhouse, Hørsholmsgade 20, 3. sal, 2200 København N
Price: 300 / 600 kr. - Single/couple

The ticket is valid for this workshop and cannot be refunded or exchanged for future Polarity in Practice workshops. You are always welcome to sell your ticket, just remember to let us know.

Please arrive at least 18:45, så we are ready to begin at 19:00. The doors will be closed and locked at 19:00!!
Bring clothes that you are comfortable in.

ABOUT THE TEACHERS

Jakob specializes in coaching and courses in personal development for men. He runs both short and longer courses for men ranging from sexuality, relationships, masculinity, and direction and purpose in life. He has developed and facilitated the Vital Force Sexual Mastery course over 50 times, where men learn the essential techniques to master their sexual energy. Jakob has a Master’s Degree in philosophy and history and has worked with meditation, yoga, martial arts, tantra, coaching and men's groups in the past 15 years, including through several workshops with David Deida. www.vitalunit.dk

Rikke teaches daily in free form / conscious dance, both as drop-in classes and as longer workshops. Rikke has been curious about polarity between the masculine and the feminine for over 15 years. She has been active in various tantric and David Deida-inspired women's groups, and she has participated in several long-term retreats with David Deida. Rikke is an educated nurse and mindfulness instructor (MBSR) and has worked with stress research for several years. Privately, she is a mother of two and has been in a relationship for 27 years.

Arrangør

Lokation

Soulhouse Soulhouse, Hørsholmsgade 20, 2200 København

FAQ

 • Jeg har ikke modtaget min billet via e-mail. Hvad skal jeg gøre?

  Det første du skal gøre, er at tjekke spam, uønsket post samt reklame mappen, da vi desværre nogle gange smide derhen. Det skyldes dine billetter er sendt som vedhæftet fil og det kan betrægtes som spam af nogle systemer. Alternativt kan du altid finde dine billetter ved at logge ind på din Billetto konto, som du kan tilgå via vores app eller browser. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg ønsker at annullere min billet og modtage en refusion. Hvad skal jeg gøre?

  De fleste billetter kan desværre ikke altid refunderes. Men du er altid velkommen til at kontakte arrangøren direkte, for at se om de er villige til at acceptere din forespørgsel om en refundering. Du kan kontakte arrangøren ved at klikke på arrangør og dernæst kontakt eller besvare din ordrebekræftelse. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg har skrevet mig på ventelisten, hvad sker der nu?

  Hvis flere billetter bliver tilgængelige, vil du få besked (via e-mail) sammen med de andre som er tilmeldt ventelisten. Det er efter først-til-mølle-princippet. For mere information, læs her .

 • Hvor finder jeg linket til et online event?

  På ordrebekræftelsessiden ved genenmført køb eller på ordrebekræftelsen sendt til dig på mail. Normalt vil arrangøren af eventet oplyse dig om dette i din ordrebekræftelses email, som du modtager fra os, eller efter ordren er booket sende dig en email med de informationer du skal bruge. Du kan også læse event beskrivelsen, da de kan have oplyst det der, hvordan du får adgang til eventet. For mere information, læs her .

 • Hvad er en billetforsikring, og hvorfor skulle jeg have brug for det?

  Med billetforsikringen har du mulighed for at modtage en refusion, ved nogle uforudsete hændelser gennem ERV. For mere information, læs her .