Andre events fra arrangøren
Indlæser.....
 
 
Andre events fra samme kategori
Indlæser.....
 
 
Anbefalede events
Indlæser.....
 
 

Topos // Gong Tomorrow

eventet sluttede

Topos // Gong Tomorrow

Fra DKK 69,78

Sted

Dato

08 nov 2019 kl. 17:00 - 23:00

Beskrivelse

Fysisk krævende performances, optagelser af fluer og lydene af en ligbrænding. Eller hvad med lyden af ventilationskanalerne i et udstillingsrum og et NemID spillet på blokfløjte? Kunstnerne bag den tværmediale platform Topos har kurateret en aften med både sonisk ubehag og musik for det indre øre, når de præsenterer egne, fælles og andres værker. Aftenen er præsenteret i samarbejde med Copenhagen Contemporary.

(English below)
——————
Døre kl. 17 / start kl. 18

Billetpris: 80 kr. inkl. gebyr.
——————

Topos er en nystiftet platform for tværmedial kunst skabt af kunstnerne Jacob Kirkegaard, Tobias R. Kirstein og Niels Lyhne Løkkegaard. De hver især udforsker, undersøger og går på tværs af medier, genrer og fag. Topos afspejler væsensforskellige praksisser og giver mulighed for at videreudvikle og præsentere nye æstetiske måder at tænke på.

Topos: En bygnings anatomi (2019)
Topos omdanner Copenhagen Contemporary til en lydinstallation. Ved at indføre mikrofoner og højtalere i CC’s store udluftningsanlæg kommer rørenes egne indre rum og akustik i spil. Bygningen, rummet og dets indre peristaltik udgør selve udstillingen.

Jacob Kirkegaard: Opus Crematio (2019)
Skabt af lydoptagelser af en kremering af et menneskelig. Værket starter med kisten, som rulles ind i ovnen, hvorefter liget brændes. Knogleresterne skrabes herefter ud med en lang greb og nedkøles i svaleskabet. Til sidst knuses knoglerne i den såkaldte knoglespreder og hældes i urnen. Alle lyde er optaget med vibrationssensorer fastspændt på maskineriets overflade. Dette giver lydligt indblik i selve ovnens, svaleskabets og knogleknuserens indre.

TR Kirstein: Beelzebub (2019)
Næroptagelser af fluer. Fluen roder i alt, optager alt, spreder sygdom, renser sår, bevæger sig konstant, sværmer kaotisk i hobetal. I den forstand er den ren, hæmningsløs vilje. En vilje til forandring, mutationer, kombinationer og muligheder. Kirstein opfører sin nye udgivelse på Topos i en særlig udgave. Kirstein læser desuden op fra sin kommende bog om revolutioner.

Niels Lyhne Løkkegaard: Personfølsom musik - No. 1/Z074-193-875
NemID er et vilkår, alle samfundsborgere i Danmark er underlagt. Gennem en række værker undersøger Niels Lyhne Løkkegaard NemID-nøglekortet, som på den ene side fremstår fremmedgørende, og på den anden side er noget af det mest personlige, vi bærer rundt på.

Når et NemID-kort er brugt, står nøglekortet tilbage som et nøgternt vidnesbyrd om handlinger lige fra adgang til forældreintra, skilmisse og købet af hus - en instrumentel opsummering af livshandlinger over tid. ‘Personfølsom musik - No. 1/Z074-193-875’ er således det første værk, hvori Niels Lyhne Løkkegaard tilgår NemID-kortet som et partitur - for efterfølgende at oversætte det til musik for bedre at kunne forstå dette vilkår. ‘Personfølsom musik No. 1/Z074-193-875’ vil blive spillet på blokfløjte.

Guds söner
Svensk performance-duo som består af Kent Tankred og Leif Elggren. De har været aktive siden sidst i 80’erne og beskriver sig selv således:

- Guds söners virkefelt kan beskrives som en undersøgelse af et mentalt luftrum, der foretages ved hjælp af utraditionelle værktøjer. Det lydlige aspekt er vigtigt, men samme omsorg er helliget det visuelle.

- Guds söner udvides ofte med supplerende kunstnere, der også påvirker ideerne og deres udtryk.

- Guds söner stiller sig til rådighed for civilt forsvar og stræber efter at indgyde styrke og mod.

Maxe: 5 rounds for boxer and acoustic guitar
Gennem 5 omgange af 3 minutter møder fjervægtssangskriveren Maxe ‘Still Tough and a Cutie’ Alicia den akustiske guitar i en undersøgelse af forholdet mellem sangskriveren og deres værktøj. ‘5 rounds for boxer and acoustic guitar’ er en performance, en træningssession, en koncert, en dokumentation, et teknisk træningspas, et kompositorisk arbejde, et videoværk og en potentiel forsoning.

Uddercock
Giver en koncentreret dosis sonisk ubehag. Med primitive maskingeværsavler af mikrosange, blast beats, ulidelig, kaotisk støj, feltoptagelser og næsehornsbrøl byder Martin Weile og Janus Welling op til dans.

Transfer of Value (2018)
'Transfer of Value' er en performance hvori publikum forestiller sig et stykke musik - et imaginært stykke musik, der kun kan høres ved at lytte med det indre øre. Da publikum selv skaber den forestillede musik og det værk, der lyttes til, bliver de medskabere og får en del af rettighedsmidlerne knyttet til opførelsen af 'Transfer of Value' denne aften på CC. Man skal blot opgive sit navn og KODA-nummer ved indgangen til koncerten, og så vil man automatisk modtage en udbetaling fra KODA.

G((o))NG TOMORROW
Årlig festival for ny, eksperimenterende musik og lydkunst. Løber fra 1.-9. november 2019 og præsenterer koncerter og tværfaglige samarbejder mellem danske såvel som internationale kunstnere. G((o))ng Tomorrow arrangeres af Snyk.

COPENHAGEN CONTEMPORARY
Copenhagen Contemporary (CC) er Københavns internationale kunstcenter, der viser installationskunst skabt af samtidskunstens verdensstjerner og nye talenter. CC har til huse i den prægtige gamle B&W-svejsehal, der med sine i alt 7.000 m2 smukke industrihaller har pladsen til at udstille de teknisk og pladskrævende formater, som mange samtidskunstnere arbejder i: Store totalinstallationer, performancekunst og monumentale videoværker. Det er kunst, man ofte kan gå ind i og sanse med hele kroppen.

——————

In English:

Physically challenging performances, recordings of flies and sounds from the cremation of a human body. Or how about the sound of the ventilation systems in the showroom and a NemID key card performed on recorder? The artists behind the cross-media platform Topos have curated an evening of both sonic discomfort and music for the inner ear as they present their own, shared and others' works. The evening is presented in collaboration with Copenhagen Contemporary.

——————
Doors open at 5 pm / show starts at 6 pm

Tickets: 80 DKK
——————

Topos is a newly formed cross-media platform created by the artists Jacob Kirkegaard, Tobias R. Kirstein and Niels Lyhne Løkkegaard. They each explore, research, and cross medias, genres and subjects. Topos reflects different practices and offers the opportunity to develop and present new aesthetic ways of thinking.

Topos: Anatomy of a Building (2019)
Topos transforms Copenhagen Contemporary into an sound installation. By installing microphones and speakers into CC's large ventilation system, the tubes' own interior space and acoustics come into play. The building, the space and its inner peristalsis constitute the exhibition itself.

Jacob Kirkegaard: Opus Crematio (2019)
Created from audio recordings of the cremation of a human. The piece starts with the coffin being rolled into the oven, after which the body is burnt. The bone remnants are then scraped out with a long fork and cooled in the cooling cabinet. Eventually, the bones are crushed by the so-called bone spreader and poured into the urn. All sounds are recorded with vibration sensors clamped to the surface of the machinery. This gives an audible insight into the interior of the oven, the cooling cabinet and the bone crusher itself.

TR Kirstein: Beelzebub (2019)
Audible close-ups of flies. The fly rummages through everything, absorbs everything, spreads disease, cleans wounds, moves constantly, swarms chaotically in droves. In that sense, it is pure, unrestrained will. A will for change, mutations, combinations and opportunities. Kirstein will perform his new release on Topos in a special edition. Kirstein also reads from his forthcoming book on revolutions.

Niels Lyhne Løkkegaard: Personal Sensitive Music - No. 1/Z074-193-875 (2019)
NemID is a condition that all citizens of Denmark are subject to. Through a number of works, Niels Lyhne Løkkegaard examines the NemID key card, which on one hand appears alienating, and on the other hand is one of the most personal items we carry around.

When a NemID card is used up, the key card remains as a testimony of actions ranging from logging on to public databases, filing for divorce and the purchase of a house - an instrumental summary of life actions over time. ‘Personal Sensitive Music - No. 1/Z074-193-875’ is thus the first work in which Niels Lyhne Løkkegaard approaches the NemID card as a score - to subsequently translate it into music in order to better understand this condition. ‘Personal Sensitive Music - No. 1/Z074-193-875’ will be played on recorder.

Guds söner (The Sons of God) (SE)
Swedish performance duo consisting of Kent Tankred and Leif Elggren. They have been active since the late 80's and describe themselves as follows:

- Guds söner’s field of activity can be described as an investigation of a mental airspace, undertaken with the aid of unconventional tools. The aural aspect is important, but equal care is devoted to the visual.

- Guds söner is often augmented with supplementary performers who then also influence the ideas and their expression.

- Guds söner put themselves at the disposal of civil defence and strive to imbue fortitude and courage.

Maxe: 5 rounds for boxer and acoustic guitar
Through 5 rounds of 3 minutes, featherweight songwriter Maxe 'Still Tough and a Cutie' Alicia meets the acoustic guitar in an exploration of the relationship between the songwriter and their tools. '5 rounds for boxer and acoustic guitar' is a performance, a training session, a concert, a documentation, a technical training session, a compositional work, a video work and a potential reconciliation.

Uddercock
Provides a concentrated dose of sonic discomfort. With primitive machine gun salvos of micro songs, blast beats, unbearable, chaotic noise, field recordings and rhino roaring, Martin Weile and Janus Welling invite you to dance.

Transfer of Value (2018)
'Transfer of Value' is a performance in which the audience envisions a piece of music - an imaginary piece of music that can only be heard by listening with the inner ear. As the audience creates the imagined music and the work being listened to, they become co-creators and receive some of the rights from the performance of 'Transfer of Value' this evening at CC. Simply enter your name and KODA number at the entrance and you will automatically receive a payment from KODA.

G((o))NG TOMORROW
Annual festival for new, experimental music and sound art. Runs from 1-9 November 2019 and presents concerts and interdisciplinary collaborations between Danish as well as international artists. G((o))ng Tomorrow is organized by Snyk.

COPENHAGEN CONTEMPORARY
Copenhagen Contemporary (CC) is Copenhagen’s international art center showing installation art created by world stars and new emerging talents. CC occupies the magnificent former B&W welding hall offering a total of 7,000 m2 of beautiful industrial halls with plenty of space to show the technical and large formats in which many contemporary artists work: total installations, performance art, and monumental video works. Art that can often be entered and sensed with the whole body.

Lokation

Copenhagen Contemporary Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København

FAQ

 • Jeg har ikke modtaget min billet via e-mail. Hvad skal jeg gøre?

  Det første du skal gøre, er at tjekke spam, uønsket post samt reklame mappen, da vi desværre nogle gange smide derhen. Det skyldes dine billetter er sendt som vedhæftet fil og det kan betrægtes som spam af nogle systemer. Alternativt kan du altid finde dine billetter ved at logge ind på din Billetto konto, som du kan tilgå via vores app eller browser. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg ønsker at annullere min billet og modtage en refusion. Hvad skal jeg gøre?

  De fleste billetter kan desværre ikke altid refunderes. Men du er altid velkommen til at kontakte arrangøren direkte, for at se om de er villige til at acceptere din forespørgsel om en refundering. Du kan kontakte arrangøren ved at klikke på arrangør og dernæst kontakt eller besvare din ordrebekræftelse. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg har skrevet mig på ventelisten, hvad sker der nu?

  Hvis flere billetter bliver tilgængelige, vil du få besked (via e-mail) sammen med de andre som er tilmeldt ventelisten. Det er efter først-til-mølle-princippet. For mere information, læs her .

 • Hvor finder jeg linket til et online event?

  På ordrebekræftelsessiden ved genenmført køb eller på ordrebekræftelsen sendt til dig på mail. Normalt vil arrangøren af eventet oplyse dig om dette i din ordrebekræftelses email, som du modtager fra os, eller efter ordren er booket sende dig en email med de informationer du skal bruge. Du kan også læse event beskrivelsen, da de kan have oplyst det der, hvordan du får adgang til eventet. For mere information, læs her .

 • Hvad er en billetforsikring, og hvorfor skulle jeg have brug for det?

  Med billetforsikringen har du mulighed for at modtage en refusion, ved nogle uforudsete hændelser gennem ERV. For mere information, læs her .