Handelsbetingelser for Billetto


Indledende

Ved at acceptere nærværende handelsbetingelser erklærer du at have læst og forstået vilkårene, og at du er gjort særligt opmærksom på, at der gælder byrdefulde bestemmelser, herunder bl.a. for så vidt angår forudbetaling, værneting og begrænsning af Billettos ansvar.


Disse handelsbetingelser gælder i forholdet mellem billetkøberen eller købere af andre ydelser eller produkter (benævnt ”billetkøberen”), Billetto ApS og samtlige de med Billetto ApS koncernforbundne selskaber (benævnt ”Billetto”) og arrangøren af events (som også er at anse som billetsælgeren) (benævnt ”arrangøren”).


Arrangøren skal gøre sig bekendt med disse handelsbetingelser forinden oprettelse af et event på Billettos on-line platform, og billetkøberen skal gøre sig bekendt med disse forinden køb af billetter og andre køb gennem Billettos on-line platform. Handelsbetingelserne gælder både for billetkøb/salg og for køb/salg af andre ydelser og produkter via Billetos on-line platform..


Resume

Handelsbetingelserne skal læses i sin helhed, men vi har lavet et resume af nogle af de vilkår, vi mener, kan være af væsentlig interesse.

  • Billetten erstattes ikke ved bortkomst. Sørg derfor for at gemme din billet i din indbakke, så kan du altid printe en ny.
  • Billettos ydelse består i at levere de købte billetter til billetkøberen og at formidle betalingen til arrangøren, og Billetto leverer således ikke det, der købes billetter til.
  • Idet der betales for levering af billetten, forudbetales arrangementet samtidig.
  • Billetten refunderes ikke af Billetto, uanset årsagen til at billetten ønskes refunderet, men billetkøberen kan søge sig fyldestgjort hos arrangøren. Evt. billet- og kortgebyr refunderes ikke.
  • Billetto har intet ansvar over for billetkøberen for arrangørens forhold, herunder hæfter Billetto ikke i tilfælde af arrangørens betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangement eller eventuelle andre reklamationer vedrørende arrangementet. Al henvendelse herom skal rettes direkte til arrangøren.
  • Billetto og/eller arrangøren har intet ansvar for problemer som skyldes kopiering eller videresalg af billetter.
  • Αrrangøren kan kontaktes igennem 'Kontakt Arrangør' knappen på eventsiden, hvorfra der kan sendes en e-mail til arrangøren. Arrangørens e-mail fremgår også af den udstedte billet.

Forholdet mellem billetkøberen og Billetto og arrangøren

Aftaleforholdet vedrørende et arrangement, m.v., eksisterer direkte mellem billetkøberen og arrangøren.


Billetto formidler udelukkende salg af billetter, m.v., mellem billetkøberen og arrangøren. Billetto er således ikke agent eller distributør for arrangøren eller på anden måde hæftende for arrangøren. Billettos ydelse består i at levere de købte billetter til billetkøberen og at formidle betalingen til arrangøren, og Billetto leverer således ikke det, der købes billetter til. Arrangørens billetter bliver på intet tidspunkt Billettos ejendom.Elektronisk kommunikation

Det accepteres at Billetto og Billettos samarbejdspartnere kan kommunikere elektronisk med billetkøberen og arrangøren, herunder sende e-mails, sms’er, push beskeder gennem app eller ved at sende beskeder gennem Billettos on-line platform som fx gennem den dertil oprettede inbox. Det samme gør sig gældende i forholdet mellem billetkøberen og arrangøren.


Tilkøbsydelser og -produkter

Billetto formidler også tilkøbsydelser og –produkter til billetkøberen fra forskellige samarbejdspartnere. Det er ydelser og produkter som fx forsikring og postforsendelse.


Også i sådanne tilfælde gælder det, at ydelsen/produktet ikke leveres af Billetto. Billetto skal i disse tilfælde kun ses som formidler af handlen og tager ikke ansvar for leverancen.


Såfremt der opstår en situation, hvor refundering af en tillægsydelse eller –produkt bliver relevant, vil Billettos indtægter fra salget på on-line platformen af tilkøbsydelse eller -produkter ikke blive refunderet.


Alle indsigelser skal rettes til leverandøren af ydelsen/produktet.


Ydelses- og produktbeskrivelser, m.v

Der kan være afvigelser mellem det annoncerede arrangement og tilkøbsydelser eller –produkter og det reelle arrangement og tilkøbsydelser eller -produkter. Billetto kan ikke garantere at ydelse- eller produktbeskrivelsen og andet indhold på on-line platformen er retvisende, fuldstændigt, ajourført eller fejlfri.


Arrangøren er ansvarlig overfor billetkøberen i forhold til beskrivelsen og indholdet af det arrangement, arrangøren har oprettet på Billettos on-line platform. Billetto har ikke forudgående eller efterfølgende godkendt dette


Hvis en ydelse eller et produkt ikke svarer til det beskrevne, er den eneste mulighed at henvende sig til arrangøren eller leverandøren af ydelsen/produktet.


Som billetkøber er der risiko for, at blive eksponeret for information og indhold, der er stødende, uanstændigt, forkert, vildledende eller på anden måde uønsket.


Billettos on-line platform, inkl. alle undersider og forsiden, kan indeholde links som fører billetkøberen eller arrangøren til tredjemands hjemmeside. Billetto har ikke kontrol over, eller ansvar for, indholdet af sådanne sider.


Billetto har til enhver tid ret til, uden forudgående accept, at fjerne indhold, som Billetto vurderer er stødende, misvisende eller ulovligt.


Billetto har til enhver tid ret til at lukke for salget samt fjerne arrangementet fra siden såfremt arrangementet vurderes at være uegnet for platformen.


Priser og gebyrer

Arrangøren fastsætter udsalgsprisen for billetter, der sættes til salg på Billettos online platform.


Billetto er berettiget til at opkræve et billetgebyr for billetter solgt gennem on-line platformen. Dette gebyr tilfalder alene Billetto. Billetto fastsætter gebyrets størrelse. Der vil dog aldrig være gebyr på gratis billetter.


Kort-/betalingsgebyr vil ligeledes blive opkrævet hos billetkøberne. Ved brug af udenlandske betalingskort vil gebyret være højere end ved brug af dankort.


Betaling

Billetkøberne kan betale med Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron, Maestro, Mastercard, American Express og eDankort. Al kommunikation mellem billetkøberne og Billettos system foregår krypteret.


Billetkøberens kortoplysninger sendes direkte til PBS, og Billetto gemmer ikke kortoplysningerne.


Her kan du finde information om delbetaling gennem ViaBill, samt de komplette handelsbetingelser.


Levering af billetter

De købte billetter leveres som elektroniske billetter til den e-mailadresse, billetkøberen indtaster i forbindelse med sit køb.


Billetkøberen skal selv printe sine billetter og medbringe dem til arrangementet.


Der vil blive sendt en kvittering til den angivne e-mailadresse umiddelbart efter et købet.


Hvis billetkøberen ikke kan finde billetten og/eller kvitteringen i sin indbakke anbefaler vi, at billetkøberen leder i sin spam-mappe.


Har billetkøberen ikke modtaget sin billet en time efter købet, opfordrer vi til, at der sker henvendelse til Billetto på support@billetto.dk.


Udbetaling af købesummen

Ved formidling af salg af billetter modtager Billetto betaling fra billetkøberen for samtidig levering af billetten. Betalingen udgør et vederlag til Billetto (billetgebyret), samt betaling for arrangementet som Billetto skal viderformidle til arrangøren. Betalingen udgør således samtidig forudbetaling til arrangøren for deltagelse i det arrangement, der fremgår af billetten.


Arrangøren anerkender, at Billetto i tilfælde af aflysning af et arrangement, er berettiget (men ikke forpligtet) til at refundere billetkøberen købesummen.


Billetkøberen anerkender og accepterer, at Billettos ydelse (som Billetto vederlægges billetgebyr for) består i at levere de købte billetter til billetkøberen og at formidle betalingen til arrangøren, og Billetto leverer således ikke det arrangement, m.v., der købes billetter til. Samtidig anerkender og accepterer billetkøberen, at vedkommende – uanset om Billetto har videreformidlet billetbeløbet til arrangøren eller ej – ikke kan gøre krav om tilbagebetaling gældende overfor Billetto, men at dette skal ske overfor arrangøren.


Billetto udbetaler - medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Billetto og arrangøren - billettens pris til arrangøren, under forudsætning af at arrangementet er gennemført og købet er effektueret. Udbetalingen til arrangøren foretages derfor efter arrangementets gennemførelse.


Endelig udbetaling til arrangøren sker således sædvanligvis efter arrangementets gennemførelse, og arrangøren er først berettiget til at modtage beløbet på dette tidspunkt.


Beløbet forfalder til betaling inden for 4 arbejdsdage efter arrangementets afslutning.


Såfremt arrangøren ikke gennemfører arrangementet, er arrangøren, arrangørens konkursbo eller den eller de som arrangøren måtte have transporteret rettighederne til i henhold til denne kontrakt ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte arrangementer og Billetto er berettiget (men ikke forpligtet) til at refundere købesummen med fradrag af billet- og betalingsgebyrer til billetkøberen.


Arrangøren kan ikke rejse krav overfor hverken Billetto eller billetkøber om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte arrangementer, uanset årsag.


Billetto er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken arrangøren eller billetkøberen.


Modtager Billetto opkrævning fra PBS eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. af kortmisbrug hos en billetkøber, viderefaktureres beløbet til arrangøren. Beløbet vil blive modregnet i arrangørens eventuelle tilgodehavende beløb. Såfremt arrangøren ikke har noget tilgodehavende beløb hos Billetto, skal arrangøren inden 7 dage betale Billetto det fakturerede beløb. Det samme gælder i tilfælde af Bilettos mistanke om misbrug af betalingskort, hvor Billetto eller billetkøberen kan kræve tilbagebetaling fra arrangøren.


Fortrydelse

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. Billet-, kort- og evt. administrationsgebyrer refunderes ikke.


Erstatning

Billetto refunderer ikke mistede, stjålne, ødelagte eller beskadigede billetter, m.v.


Billettos gebyrer refunderes aldrig.


Billetkøberen kan søge om refundering af en billet hos arrangøren før det pågældende arrangement afholdes, forudsat at billetter til denne begivenhed fortsat er til salg. Det er arrangøren alener, der vurderer, om der kan ske refundering.


Såfremt et arrangement aflyses, er det arrangørens ansvar at oplyse Billetto samt billetkøberne herom, ligesom det er arrangørens ansvar at foranledige, at billetkøberne tilbagebetales billetbeløbene.


Arrangøren skal tilbagebetale Billetto det fulde beløb fra billetindtægter til et givent arrangement, såfremt Billetto modtager chargebacks der tilsammen overstiger 5% af den samlede billetomsætning, eller hvis Billetto modtager en usædvanlig mængde eller type af chargebacks fx fra stjålne kreditkort.


Dette samme er gældende, såfremt arrangementet udskydes og ikke afholdes inden 20 dage efter den oprindelige dato.


Det er arrangørens ansvar at håndtere og bære enhver økonomisk byrde som følge af erstatningskrav eller sagsanlæg fra billetkøberes side - herunder også chargebacks - uanset årsag, korttype, land m.v.


Billetto skal til enhver tid holdes skadesløs i forhold til omkostninger, krav, forpligtelser og udgifter som er rettet mod Billetto og som er opstået som følge af arrangørens handlinger eller mangel på samme.


Rejses der sag mod Billetto med påstand om retskrænkelse, giver Billetto arrangøren skriftlig meddelelse herom via e-mail, og arrangøren er forpligtet til at medvirke til sagens løsning, herunder ved samarbejde med Billettos advokater, ligesom arrangøren accepterer, at afholde samtlige Billettos hermed forbundne omkostninger.


Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde Billetto for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat og Billettos advokat m.v. samt sagsomkostninger og erstatningsbeløb, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.


Såfremt Billetto modtager et krav fra brugeren eller flere brugere, kan Billetto efter eget skøn, vælge at refundere pågældende. Billetto kan modregne ethvert refunderet beløb i arrangørens indtægter fra billetsalg. Alternativt kan Billetto skriftligt anmode arrangøren om fuldt at tilbagebetale beløbet inden 3 dage efter modtagelsen af en meddelelse herom. Arrangøren forpligter sig til, uden undtagelse, at tilbagebetale Billetto i denne forbindelse, herunder også hvis arrangøren har indsigelser mod gyldigheden af tilbagebetalingen. Eventuelle indsigelser mod tilbagebetalingen kan afgøres efter arrangøren har tilbagebetalt Billetto.


Arrangøren kan ikke opfylde sine forpligtelser på anden måde, herunder altså ikke ved modregning mod et tilgodehavende hos Billetto.


Hverken billetkøberen eller arrangøren kan holde Billetto ansvarlig for misbrug af konti.


Betalingsbetingelser

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter med mindre andet eksplicit fremgår. Betaling er netto kontant.


Prisen for billetten, ydelsen eller produktet trækkes på billetkøberens konto når ordren bekræftes.


Arrangement informationer

Arrangøren og billetkøberen accepterer, at Billetto opbevarer information om disse og om arrangementet.


Arrangøren har ansvaret for at oplysninger, der videregives til billetkøberne er korrekte og fyldestgørende.


Arrangøren kan frit ændre i egne arrangementer så længe der ikke er nogen tilmeldte. Visse oplysninger låses af systemet efter første billetkøber har registreret sig.


Oplysninger

Billetto er berettiget (men ikke forpligtet) til, at indhente generelle kreditoplysninger om arrangøren.


Arrangøren er bekendt med og godkender, at der kan foretages en sådan generel kreditvurdering, og at Billetto på den baggrund kan afvise en arrangør.


Desuden accepterer arrangøren, at Billetto registrerer kredit-og personoplysninger, som oplyst fra arrangøren, samt som indhentet, jf. ovenfor, i Billettos database.


Billetto har ret til, i markedsføringssammenhæng, at oplyse tredjemand om, at arrangøren er bruger af Billettos produkter.


Ansvarsbegrænsning

Billetto kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende.


Billettos eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Billetto har udvist grov uagtsomhed eller forsæt, og et evt. erstatningsansvar omfatter i ingen tilfælde indirekte tab af nogen art, herunder fx driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller lignende.


Endvidere er Billettos eventuelle erstatningsansvar begrænset til billetgebyret.


Arrangøren og billetkøberen benytter platformen på egen risiko.


Immaterielle rettigheder

Ved at oprette offentligt indhold på Billettos on-line platform giver arrangøren Billetto ret til at kopiere, vise og distribuere indholdet samt indarbejde det i andre værker. Denne tilladelse er uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv og global.


Hverken arrangøren eller billetkøberen opnår immaterielle rettigheder, herunder heller ikke patent- eller ophavsret, til Billettos produkter eller nogen af samarbejdspartnernes produkter. Dette gælder for såvel software, hjemmeside og varemærker.


Arrangøren indestår for, at det af arrangøren anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder, ikke krænker tredjemands rettigheder.


Rejses der sag mod Billetto med påstand om retskrænkelse, giver Billetto arrangøren skriftlig meddelelse herom via e-mail, og arrangøren er forpligtet til at medvirke til sagens løsning, herunder ved samarbejde med Billettos advokater, ligesom arrangøren accepterer, at afholde samtlige Billettos hermed forbundne omkostninger.


Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde Billetto for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat og Billettos advokat m.v. samt sagsomkostninger og erstatningsbeløb, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.


Force majeure

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a. strejker, lock-out, krig, it-nedbrud, m.v., suspenderes aftalens rettigheder og pligter for parterne i det tidsrum force majeure består.


Hver af parterne er forpligtet til at gøre sit yderste for at begrænse tab og således overholde sin tabsbegrænsningspligt.


Ændringer

Ændring eller fravigelse af nærværende handelsbetingelser skal ske skriftligt.


Tvister

Tvister mellem arrangøren, billetkøberen og/eller Billetto behandles i henhold til dansk ret, ved Københavns Byret som rette værneting.


Klager

Klager over køb via vores hjemmeside, som ikke kan løses mindeligt mellem Billetto og kunden, kan af kunden i visse tilfælde indbringe for Center for Klageløsning, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, http://www.forbrug.dk/Klagemuligheder, og herefter Forbrugeklagenævnet, samme adresse, ligesom klager kan indbringes på EU's nye on-line klageplatform, Online Dispute Resolution (ODR), http://ec.europa.eu/odr.


Cookie- og datapolitik

Cookies er små tekstfiler der kan læses og gemmes på din computer/device.


Billetto benytter Cookies til at sin computer kan huske dit brugernavn, adgangskode og sprog, samle statistik om hvordan hjemmesiden bruges gennem Google Analytics samt gøre det muligt at dele indhold via sociale medier.


Cookies kan nemt fjernes men den præcise metode afhænger af din browser. Se hvordan du sletter eller blokerer for cookies på http://minecookies.org/cookiehandtering.


Cookies gemmes i et forskelligt antal måneder afhængig af formålet med de enkelte cookies. Hver gang du besøger Billetto forlænges perioden for de forskellige cookies, og de fjernes automatisk, når de udløber.


Google Analytics

Billetto benytter “Google Analytics" til at indsamle oplysninger om brugen.


Google Analytics indsamler oplysninger, såsom hvor ofte brugeren besøger Billetto, hvilke sider der besøges på Billetto, samt hvilke andre websteder brugeren besøger inden Billetto.


Billetto anvender oplysninger fra Google Analytics til at forbedre hjemmesiden.


Google Analytics indsamler kun din IP-adresse og din Billetto bruger-id, og indsamler ikke dit navn eller andre identificerende oplysninger.


Selvom Google Analytics planter en permanent cookie på din webbrowser for at identificere dig som unik bruger næste gang du besøger dette websted, kan cookien ikke bruges af andre end Google.


Googles evne til at bruge og dele oplysninger indsamlet af Google Analytics om dine besøg på Billetto er reguleret af Google Analytics vilkår samt Googles privatlivspolitik. Du kan forhindre Google Analytics genkende dig ved at deaktivere cookies på din browser.


Google Analytics anvender kun første-parts cookies til dataanalyse. Det betyder, at cookies er knyttet til et bestemt domæne, og Google Analytics vil kun bruge denne cookie data til statistisk analyse relateret til din browsing adfærd på det specifikke website. Ifølge Google, kan de indsamlede data ikke ændres eller hentes af tjenester fra andre domæner.


Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Google Adwords

Billetto anvender Google AdWords til at annoncere på tredjeparts websteder (herunder Google) til tidligere besøgende på Billettos hjemmeside. Det kan betyde, at Billetto annoncerer til tidligere besøgende, der ikke har gennemført et køb på hjemmesiden.


Dette kan fx være i form af en reklame på en søgeresultatside på Google, eller en side i Google Display Network.


Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer baseret på brugerens tidligere besøg hos Billetto.


De indsamlede oplysninger anvendes i overensstemmelse med Billettos og Googles privatlivspolitik.


Du kan angive og ændre indstillingerne for hvordan Google reklamerer over for dig i Googles indstillinger.Persondataoplysninger


Personoplysninger

Som bruger af Billetto giver du os lov til at registrere og behandle personoplysninger om dig og dine aktiviteter. Disse informationer bruges til at give dig relevante tilbud og anbefalinger samt til at gennemføre dine billetbestillinger.


Billetto giver generelt ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne website videre til tredjemand. Billetto forbeholder sig dog ret til at videregive navn, telefonnummer og e-mail til eventarrangøren og samarbejdspartnere med henblik på at opfylde det, du har anmodet om som bruger af Billettos on-line platform.


De personlige data indsamles med henblik på levering af billetter samt for at du som bruger kan kontaktes i tilfælde af aflysning eller flytning af et arrangement.


De data, som Billetto registrerer, er reguleret af 'Lov om behandling af personoplysninger'. Dataansvarlig er Billetto. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.


Personoplysninger gemmes højst 12 måneder efter brug.


Du kan altid ved henvendelse til Billetto få oplyst hvilke oplysninger Billetto har registreret om dig, ligesom du har mulighed for at gøre indsigelse mod oplysninger, der er registreret om dig i henhold til reglerne i Persondataloven.


Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.