Eventbetingelser

Aftalens omfang

Billetto ApS stiller et online salgsværktøj til rådighed for arrangøren og formidler på dennes vegne salg af billetter.

Arrangement informationer

Billetto ApS kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende.

Arrangøren accepterer, at Billetto ApS opbevarer information om arrangøren og arrangørens arrangementer. Arrangøren har ansvaret for at oplysninger, der videregives til deltagerne er korrekte og fyldestgørende.

Arrangøren kan frit ændre i egne arrangementer så længe der ikke er nogen tilmeldte. Visse oplysninger låses af systemet efter første deltager har registreret sig.

Immaterielle rettigheder

Arrangøren indestår for, at det af arrangøren anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder.

Rejses der sag mod Billetto ApS med påstand om retskrænkelse, giver Billetto ApS arrangøren skriftlig meddelelse via e-mail herom, og arrangøren overtager kontrollen med sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde Billetto for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Aflysning

Aflyser arrangøren sit arrangement skal denne sørge for også at aflyse eventen på billetto.dk inden arrangementet ellers planlagte start, således at Billetto ApS kan tilbageføre billetkøberne deres penge hurtigst muligt. Billet- og betalingsgebyrer tilbageføres ikke.

Priser og gebyrer

Arrangøren fastsætter den vejledende udsalgspris for sine billetter.

Billetto ApS er berettiget til at opkræve et billetgebyr hos billetkøbere, som alene tilfalder Billetto ApS. Billetto ApS fastsætter gebyrets størrelse, der vil dog aldrig være gebyr på gratis billetter.

Kort-/betalingsgebyr vil ligeledes blive opkrævet hos billetkøbere. Ved brug af udenlandske betalingskort vil gebyret være højere end ved bruge af dankort.

Afregning

Ved formidling af salg af billetter modtager Billetto ApS betaling fra billetkøberen.

Billetto ApS skal i tilfælde af aflysning kunne refundere billetkøberen købesummen. Billetto ApS udbetaler billettens pris til arrangøren, under forudsætning af at arrangementet er gennemført og købet er effektueret, således at billetkøberen kan fastholdes på købet. Endelig udbetaling til arrangøren foretages derfor efter arrangementets gennemførelse. Udbetalingen forfalder til betaling indenfor 4 arbejdsdage efter arrangementets afslutning.

Såfremt arrangøren ikke gennemfører arrangementet, er arrangøren, arrangørens konkursbo eller den eller de som arrangøren måtte have transporteret rettighederne til i henhold til denne kontrakt ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte arrangementer og Billetto ApS refunderer købesummen med fradrag af billet- og betalingsgebyrer til billetkøberen.

Arrangøren kan ikke rejse krav overfor hverken Billetto ApS eller Billetkøber om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte arrangementer.

Billetto ApS er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken Arrangøren eller Billetkøberne.

Ansvarsdeling

Billetto ApS er alene formidler af billetsalg og påtager sig intet ansvar over for billetkøberne for arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller for eventuelle reklamationer fra billetkøber over kvaliteten af arrangementet eller andre forhold vedrørende arrangementet, herunder aflysning.

Arrangøren er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til Billetto ApS og videregives af denne til billetkøberne.

Modtager Billetto ApS opkrævning fra PBS eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. af kortmisbrug hos en billetkøber, viderefaktureres beløbet til arrangøren. Beløbet vil blive modregnet i arrangørens tilgodehavende beløb. Såfremt arrangøren ikke har noget tilgodehavende beløb hos Billetto ApS skal arrangøren inden 7 dage betale Billetto ApS det fakturerede beløb.